TỔ ĐÌNH KIM LIÊN
Kiến tạo Phật trường, hoằng dương chính Pháp
08:58 | 01/11/2018 (GMT+7)

Khai Đàn Dược Sư - Cầu Quốc Thái Dân An

Sắp tới ngày vía đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai 30 - 09 Âm Lịch. Chùa Pháp Hoa long trọng tổ chức Đàn Dược Sư Thất Châu, trì tụng 49 biến kinh Dược Sư để cầu nguyện quốc thái dân an, và cho bách gia trăm họ cùng về tụng kinh cầu an cho gia đình
Theo Phật giáo, Dược Sư Như Lai tiếng Phạm gọi là: Bhaisajya-guru Vaidurya-prabharajyah, gọi đủ là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, người ta thường gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, gọi tắt là Dược Sư Phật. Theo Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện Kinh chép: “về phương Đông cách thế giới Ta Bà khoảng 10 hằng hà sa Phật độ có cõi Phật tên là Tịnh Lưu Ly, tên của Đức Phật đó là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai”.

        Vì sao có tên gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai? là vì do nguyện lực có thể bạt trừ bệnh khổ của chúng sanh nên gọi là Dược Sư, có thể chiếu soi cứu độ những chỗ tăm tối si mê nên gọi là Lưu Ly Quang. Ngài hiện là giáo chủ thế giới Lưu Ly ở phương Đông cùng với 2 vị Đại Bồ tát là Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu làm quyến thuộc để giáo hóa chúng sanh.

        Bổn nguyện của Dược Sư Như Lai là trị tất cả trọng bệnh phiền não về thân và tâm của chúng sanh, cứu độ chúng sanh ra khỏi sanh tử khổ đau. Vì Dược Sư Như Lai có bổn nguyện thanh tịnh như vậy nên ánh sáng trong suốt hoàn toàn thanh tịnh (Lưu Ly Quang) như lưu ly vô ngại hiển hiện trên thân của Ngài, và quốc độ của Ngài cũng như vậy nên gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang.

        Theo hệ thống Kinh điển Phật Giáo thì có thuyết cho là mỗi vị có mỗi đại nguyện và ứng thân riêng từng vị. Có thuyết cho là các Ngài từ nhất thể là Dược Sư Như Lai mà phân thân ứng hiện, danh hiệu của các Ngài là: Thiện Danh Xưng Cát Tường Như Lai; Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai; Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai; Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Như Lai; Pháp Hải Lôi Âm Như Lai; Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như lai; Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.

Mỗi Đức Phật đều trụ ở phương Đông cách thế giới Ta Bà từ bốn đến mười hằng hà sa thế giới. Dưới đây là bảy Tôn Tượng của bảy Đức Phật Dược Sư :


Nam Mô Quang Thắng Thế Giới - Thiện Danh Xưng Cát Tường Như Lai

Nam Mô Diệu Bảo Thế Giới - Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai

Nam Mô Viên Mãn Hương Tích Thế Giới - Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai

Nam Mô Vô Ưu Thế Giới - Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Như Lai

Nam Mô Pháp Tràng Thế Giới - Pháp Hải Lôi Âm Như Lai

Nam Mô Thiện Trụ Bảo Hải Thế Giới - Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai

Nam Mô Tịnh Lưu Ly Thế Giới - Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai

Với tâm nguyện hoằng dương chính pháp - lợi lạc quần sinh , Chùa Pháp Hoa đã thiết lập đàn tràng tụng kinh Dược Sư 7 ngày từ ngày 22 tháng 09 Âm lịch tới ngày 30 tháng 09 Âm lịch để nguyện đem công đức hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sinh đều được lợi lạc.
Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận về Đàn Dược Sư Thất Châu Tại Chùa Pháp Hoa - Tp. Hồ Chí Minh

 Bản để in
TỔ ĐÌNH KIM LIÊN