TỔ ĐÌNH KIM LIÊN
Kiến tạo Phật trường, hoằng dương chính Pháp
03:03 | 05/10/2017 (GMT+7)

Tào Động Tông Nhật Bản (Azuma Ryushin)

Thiền Tào Động của Nhựt Bản Do Azuma Ryushin (Đông Long Chơn) trước tác Sa Môn Thích Như Điển, Phương Trượng chùa Viên Giác Hannover Đức Quốc dịch từ tiếng Nhựt sang tiếng Việt bắt đầu ngày 29 tháng 10 năm 2007, nhằm ngày 19 tháng 9 năm Đinh Hợi,  Lễ vía Đức Quan Thế Âm  tại Tu Viện Đa Bảo Úc Đại Lợi nhân lần nhập thất lần thứ năm tại đây.

I. Lời nói đầu
II. Tào Động Tông Và Lịch Sử Hình Thành
III. Tự Viện, Tăng Lữ, Nghi Lễ .
IV. Tông Chỉ, Giáo Nghĩa và Thánh Điển .
V. Sinh Hoạt Tín Ngưỡng Của Đàn Tín Đồ .
VI. Di Tích Của Lưỡng Tổ Đại Sư .
VII. Tư Liệu Tham Khảo .
VIII. Tiểu Sử Tác Giả Đông Long Chơn .
IX. Lời Cuối Sách .

 Bản để in
TỔ ĐÌNH KIM LIÊN