TỔ ĐÌNH KIM LIÊN
Kiến tạo Phật trường, hoằng dương chính Pháp
Tập thơ Cát bụi đường bay (Hàn Long Ẩn)
05/10/2017 - 03:18:13 PM
Người đi, kẻ ở với nỗi biệt ly đoạn trường của thế gian, đôi lúc cũng không miễn trừ những tâm hồn chân chất đơn sơ trong cửa thiền. Một lần say đắm xa xưa trong cõi bụi hồng, hay chỉ một thoáng bâng khuâng hiện tại nơi chốn tịch liêu, cũng đủ xô lệch thảo tòa của thiền sư chân thành tìm cầu giải thoát giác ngộ. Xem tiếp
Hài Nhi Tóc Bạc (Thích Tâm Thiện)
05/10/2017 - 03:18:12 PM
Có thể nói quyển "Hài Nhi Tóc Bạc" là một sự "rong chơi" trong suối nguồn của những suy tưởng. Và vì thế, nó được bố cục thành bốn phần: đó là "Tự thuật", "Suy tưởng", "Vấn nạn" và "Câu chuyện triết học.” Riêng đối với phần II, phần III và phần IV - được xem như là những bình phẩm triết học nhằm góp phần soi sáng những giá trị và tư tưởng Phật giáo; trong đó, một số bài tôi đã cho đăng rải rác trên nguyệt san Giác ngộ với nhiều bút hiệu khác nhau. Xem tiếp
NHÌN LẠI BẢN CHẤT CON NGƯỜI (Hoang Phong  chuyển ngữ)
05/10/2017 - 03:18:11 PM
Howard Cutler một nhà tâm lý học và thần kinh học người Mỹ nhờ duyên may đã gặp được Đức Đạt-Lai Lạt-Ma vào năm 1982 và sau đó đã trở thành một đệ tử thân tín của Ngài. Đến năm 1990 ông đề nghị với Đức Đạt-Lai Lạt-Ma viết chung một quyển sách với chủ đề hạnh phúc, sách sẽ mang tính cách khá đại chúng dành cho người không theo đạo Phật cũng như những tín đồ Phật giáo. Xem tiếp
THẤP THOÁNG LỜI KINH (Đỗ Hồng Ngọc)
05/10/2017 - 03:18:10 PM
Sống Như Lai, ăn Như Lai, ngủ Như Lai, ở nhà Như Lai, mặc áo Như Lai… Cho nên Phật cười. Cười tủm tỉm. Nụ cười vui mà từ bi, mà an lạc. Xem tiếp
Bồ Đề tâm ly tướng luận (Long Thọ)
05/10/2017 - 03:09:32 PM
Nghĩa của bồ-đề-tâm cũng như một đạo quân dũng kiện, cầm những đồ binh-khí tinh-nhuệ, quyết đem lại thắng lợi trong cuộc chiến. Chư Phật, Thế-Tôn cùng chư Đại-bồ-tát, đều do nhân-duyên phát tâm đại-bồ-đề mà thành đạo-quả. Con nay cũng phát tâm bồ-đề như thế. Xem tiếp
Đại thừa tuyệt đối luận [1] (Nguyệt Khuê)
05/10/2017 - 03:09:31 PM
Tồn tại tuyệt đối chẳng thể xen lộn với phi tồn tại. Nó là tuyệt đối bất biến, bất động, bất sanh, bất diệt, vô thủy vô chung, bởi vì giả sử như sự tồn tại mà có bắt đầu thì cái tồn tại ấy nếu không sanh khởi nơi tồn tại ắt cũng phải sanh khởi nơi phi tồn tại. Xem tiếp
Đại thừa tuyệt đối luận [2] (Nguyệt Khuê)
05/10/2017 - 03:09:30 PM
Phật pháp vì xét thấy nhất niệm vô minh hư huyễn chẳng thật nên siêu việt nhất niệm vô minh thẳng vào giai đoạn vô thủy vô minh rồi lại phủ định giai đoạn vô thủy vô minh để đạt đến bản thể tuyệt đối cho nên nhà Phật rất chú trọng phương pháp thực hành. Xem tiếp
Yếu Chỉ Trung Quán Luận (Thích Duy Lực)
05/10/2017 - 03:09:29 PM
Than ơi! Tác giả Trung Luận dùng Trung Quán để phá kiến chấp của nhị biên tương đối. Nếu nhị biên đã phá thì đâu có cái "trung" để an lập, tại sao các đại luận sư Ấn Ðộ, mỗi mỗi đều có "Trung Quán Kiến" của họ, mà sanh ra nhiều học phái chẳng đồng như danh hiệu bốn phái kể trên. Thậm chí ảnh hưởng Phật giáo Tây Tạng cũng sanh "Trung Quán Kiến". Xem tiếp
Các cấp độ giới pháp (Thích Phước Sơn)
05/10/2017 - 03:09:06 PM
Những đệ tử được Thế Tôn hóa độ, do căn cơ trình độ, tuổi tác, giới tính bất đồng, vì thế được chia thành 7 nhóm và được gọi là 7 chúng đệ tử của Phật. Trong đó, hai nhóm đầu là Ưu bà tắc và Ưu bà di thuộc hàng đệ tử tại gia; năm nhóm sau là Sa di, Sa di ni, Thức xoa ma na, Tỷ kheo và Tỷ kheo ni thuộc hàng đệ tử xuất gia. Xem tiếp
Bát quan trai giới (Tuệ Sỹ)
05/10/2017 - 03:09:05 PM
Tu tập giới là nâng cao phẩm giá con người của mình. Nói thông thường là phẩm chất đạo đức, cái làm nên giá trị con người. Xem tiếp
Videos
Chưa có dữ liệu
TỔ ĐÌNH KIM LIÊN