Chiều ngày 23/10/2021( nhằm 18/9/Tân Sửu) Ban Văn Hoá Trung Ương cùng quý Phật tử đã về tổ đình Viên Minh thành kính đảnh lễ và viếng Hoà Thượng Thích Phổ Tuệ, Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đại lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, bậc cao tăng, thạch trụ, vị chân tu thanh bạch của Phật giáo thời nay, là biểu tượng của tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo..."

Pháp Nhã Viên Minh Quý Tôn Hương 

Tổ Ráng Nông Tăng Rạng Tỏ Tường.

Đệ Tam Pháp Chủ Noi Đức Hạnh.

Gương Sáng Từ Bi Tuệ Phi Thường.

 

Trăm Năm Mùi Đạo Thơm Áo Phật.

Gối Gõ Kinh Thiền Dạ Tuyết Sương.

Canh Ba Điển Chỉ Hầu Phật Tổ.

Tịnh Độ Nhân Sinh, Vượt Lên Đường.

 

Trang Kinh Bỏ Lại Ba La Mật.

Tứ Chúng Khóc Sầu Giọt Mắt Thương.

Bảo Tháp Hằng In Lưu Nhục Thể.

Nhất Niệm Phật Đà Đáo Tây Phương.

 

Chấp Tay Dung Bạch Đại Hoà Thượng.

Đối Vấn Thanh Tâm Mạch Khiêm Nhường.

An Yên Trú Ẩn Từ Dung Bước.

Phổ Thông  Nghê Toạ Chứng Thương Thương.

Duyên Phúc Lắng đọng:

Chúng con, Chấp Tay Bạch Đại Hoà Thượng, Đạo Tự Phổ Thông, Nhã Giám chứng tri cho hàng hậu học đệ tử chúng con, vâng lời dạy in sâu trong từng khắc bút:

Đại Hoà Thượng dạy rằng:

 “ Đại Đức Quý, tập làm kiếp sống xuất gia, theo nguyện lực Phật Tổ, hàng đệ tôn của Như Lai lấy Ba Y Bình bát, duy trì luật nghi, để phổ hoá Thông hành cho nhân sinh. Có vậy mới xứng Danh con Phật..!”

Đại Hoà Thượng dạy tiếp:

“ Tôi nay tuổi ngoài 100 già rồi, nhưng Đại Đức thì năm nào cũng về thăm Lão Nông Tăng, quý hoá thọ pháp ăn mày công Đức Phật Tổ, giờ thì ba đào sóng gió thị phi, chúng sanh cứ chạy theo hiện đại, mà quên đi bản tánh nhân duyên, vậy Đại Đức Minh Thế, nhớ rằng, Tu Là Phúc, sống Phải Thanh, Giới Nghiêm sư sạch, giới bẩn sư Chê, do đó cần cầu tinh tấn..”

Hôm nay, những lời dạy của Đại Hoà Thượng đi ngang dòng sinh diệt, khiến canh ba điển chỉ giờ Dần, thời lăng nghiêm trì kinh âm vọng, Đại Hoà Thượng đã thâu thần quy tịch, Niết Bàn Vân Du, Tịnh Độ Thuyền Viên, Cữu Phẩm Thơm Hương. 

       Mãi lưu danh:

       “Đại Hoà Thượng Lão Nông Tăng Phổ Tuệ Tôn Sư- Đương Đại Pháp Chủ Đệ Tam- Phật Giáo Việt Nam.”

       Sáng chói trên bầu trời Nước Nam. Lưu sử ngàn thiên cho Quốc gia, và Thế giới nghiêm mình trong công hạnh tu tập, ba pháp: Thiền- Mật- Tịnh, lấy giới Luật Hành trì như cổ xe Chánh pháp Đại thừa Như Lai.

      Cung Duy:

       Nam Mô Diệu Kính Bảo Tháp ma ha tỷ khiêu Bồ tát giới thượng Phổ hạ Tuệ, tự Phổ Thông thiền gia pháp chủ đại lão hòa thượng Nhục Thân Bồ Tát  nghê tọa hạ nhã Thuỳ mật giám.

      Ban văn hóa Trung Ương GHPGVN thành Tâm Cung Kính Khể Thủ Lễ.

                                                       

                                                                                               Tin: Tổ truyền thông Ban văn Hoá Trung ương.