Kinh Vu Lan Tụng đọc : Thượng tọa Thích Thọ Lạc

Kinh Vu Lan - nằm trong quyển kinh "Khóa tụng thống nhất" một trong bốn đề án của Ban Văn Hóa Trung Ương - Giáo hội Phật giáo Việt nam. Đề án văn hóa phật giáo Việt nam "thống nhất trong đa dạng" được sự phê duyệt của HĐTS Giáo hội Phật giáo Việt nam và ủng hộ các Hệ phái qua các chủ đề "Di sản, Kiến trúc, Pháp phục, Ngôn ngữ".